Geschiedenis

Geschiedenis

De BRK-APROA werd opgericht als vzw op 9 mei 1991 en erkend door het Ministerie van de Middenstand op 12 april 1995.

De BRK-APROA is tevens stichtend lid van de Europese overkoepelende organisatie E.C.C.O., hetgeen staat voor European Confederation of Conservator-Restorers’ Organizations, waarvan ze de Richtlijnen voor het Beroep en de Ethische Code van 11 juni 1993 erkent. De E.C.C.O. is zeer snel een onmisbare gesprekspartner op het Europese niveau geworden.

E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organizations) is opgericht in 1991 en telt thans 19 beroepsverenigingen van conservators-restaurateurs van de 16 landen van de Europese Gemeenschap. Deze onderschrijven de definitie van het beroep zoals opgesteld door de E.C.C.O. en de regels van deontologische code, die in 1993 gebundeld zijn in het officiële E.C.C.O.-document: E.C.C.O. Professional Guidelines. Dit document geldt als belangrijkste referentie voor het beroep en ligt aan de basis van verschillende Europese charters en manifesten, zoals het Document van Pavia, het FULCO-rapport en het APEL-project.

E.C.C.O.-ADRES: COUDENBERG 70, B-1000 BRUSSEL

Tijdlijn

1835

Oprichting van de Koninklijke Commissie voor Monumenten

1910

België neemt de eerste maatregelen ter bescherming van het erfgoed.

1931

Eerste Belgische wet op de bescherming van monumenten en landschappen

1948

Oprichting van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) te Brussel, een model instituut voor de tijd.

1948

Een wetenschappelijke methodologie gebaseerd op de multidisciplinariteit wordt aangewend om de valse Vermeers, geschilderd door Han Van Meegeren, te detecteren.

1951

Behandeling van het Lams Gods van Van Eyck door het KIK onder leiding van Paul Coremans en onder supervisie van een internationale commissie van experten.

1960

De UNESCO richt het ICCROM op, International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property.

1964

De ICOM (International Council of Museums) vaardigt het Charter van Venetië uit. De hierin voorgestelde wetenschappelijke aanpak leidt tot meer respect voor de geschiedenis van het monument.

1966

Zware overstromingen in Firenze waardoor het grote publiek gesensibiliseerd wordt voor de redding van de kunstwerken en conservators-restaurateurs van over de hele wereld samenstromen.

1980

Opening van de sectie Conservatie-Restauratie van Kunstwerken aan de Nationale Hogeschool La Cambre in Brussel.

1984

De ICOM-CC (Conservation Committee of ICOM) geeft in het Charter van Kopenhagen een eerste uitgebreide definitie van het beroep conservator-restaurateur.

1988

Opening van de afdeling Conservatie-Restauratie aan de Hogeschool te Antwerpen

1991

Oprichting van de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA) die professionelen van verschillende specialisaties verenigt.

1991

Stichting van de Europese vereniging  E.C.C.O., European Confederation of Conservators- Restorers’ Organizations, waarvan de BRK-APROA stichtend lid is.

1993

E.C.C.O. redigeert de Ethische Code, die een referentie geworden is en is opgenomen in het officiële document E.C.C.O. Professional Guidelines.

1995

Op 12 april wordt de BRK-APROA erkend door het Ministerie van de Middenstand als representatieve beroepsvereniging en verkrijgt het statuut van erkende vereniging.

1997

Oprichting van ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education).

1997

Op 21 oktober erkenning van het Document van Pavia, waarin de huidige principes van conservatie- restauratie en de opleiding bevestigd worden

1998

Het FULCO project, gefinancierd door de Europese Commissie,  eindigt op 1 december met de afkondiging van het Weens document dat de consensus vastlegt van een Europees kader van bevoegdheden voor het beroep van conservator-restaurator. 

2001

Einde van het APEL-project (Actors of European Heritage and Legislation) onder leiding van E.C.C.O. en gesubsidieerd door de Europese Commissie, waaraan APROA-BRK sinds het begin (oktober 1999) meewerkt. Eindpublicatie.

2001

Start van de eerste APROA-BRK studiedagen in de vorm van een tweejaarlijks  internationaal congres van twee dagen in november.

2003

Nieuwe E.C.C.O.-richtlijnen, aangenomen tijdens de Algemene Vergadering in Brussel

Van 2006 tot 2013

Pogingen tot bescherming van de beroepstitel van Conservator-Restaurateur dankzij de nieuwe kaderwet Laruelle die het dragen van een beroepstitel regelt. De aanvraag wordt afgewezen door de minister op 2 mei 2013, onze criteria voor het verkrijgen van de titel werden als te “elitair” beschouwd!

2011

Publicatie door E.C.C.O. van het document “Compétences for the Access to the Conservation-Restoration Profession”.

2015

23 & 24 april, deelname in Namen met E.C.C.O. aan de 6de Conferentie van Ministers van Cultureel Erfgoed onder Belgisch voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Raad van Europa en afkondiging van de Verklaring van Namen.

2015

In november, voor het eerst uitreiking van de APROA-BRK Prijs voor de beste masterscriptie in conservatie-restauratie van jonge afgestudeerden.
Deze prijs wordt sindsdien elke twee jaar uitgereikt op het APROA-BRK Colloquium.

2016

Viering van het 25-jarig bestaan ​​van APROA-BRK. E.C.C.O. viert eveneens zijn 25-jarig jubileum.

2020

op 20 februari wordt BRK-APROA erkend door de Federatie Wallonië-Brussel en verkrijgt het de status van Erkende organisatie. Onze vereniging zetelt nu in de Kamer van Overleg Cultureel Erfgoed.

2021

APROA-BRK viert zijn 30ste verjaardag!